Corona

Instructie bezoeken kerkdiensten.
Aanmelden voor de kerkdienst of uw voorkeuren aanpassen.
Bankrekeningnummers voor de collecte

Nieuwsberichten

25-11-2020 Korte update van corona commissie

Maandagavond 23 november hebben we als corona commissie besloten om vooralsnog de routekaart van het CIO te volgen. Deze routekaart geeft adviezen naar aanleiding van het geldende risiconiveau. In Dordrecht (regio Zuid-Holland-Zuid) is dat momenteel nog steeds niveau 4, zeer ernstig.
Bij dit niveau mogen kerken met meer dan 300 zitplaatsen volgens de routekaart 10% van de capaciteit benutten.
Vanaf woensdag 25 november wordt dit dan ook toegepast.

De overige maatregelen en adviezen blijven onverkort van kracht. In het bijzonder willen we nog wijzen op de situatie als u of jij getest bent, maar nog geen uitslag hebt gehad. Blijf dan ook thuis. Neem in deze situatie geen onnodige risico's, ook niet het risico om anderen te besmetten.

10-10-2020 Diensten op zondag

De uitkomsten van het beraad tussen minister Grapperhaus en de kerken van vrijdag 9 september heeft helaas niet gegeven wat wellicht gehoopt werd. De boodschap die tussen de regels door klinkt blijft het afschalen naar dertig personen per dienst.
Hoe verdrietig het ook is, we willen ons daarom toch houden aan het maximum van dertig bezoekers. Het aantal kerkdiensten is om die reden dan ook teruggebracht naar twee diensten in plaats van drie.
De diensten zullen plaatsvinden om 10:00 uur en om 17:00 uur.

Vooralsnog zal er ook geen crèche zijn op zondag.

De omstandigheden vervullen ons hart met pijn. Het gebed mag wel zijn of de Heere ook een inkeer en terugkeer tot Hem wil geven. In ons land en daarbuiten, maar ook (of misschien juist wel?) in onze gezinnen en in onze persoonlijke levens. Het is een beproeving, wat heeft ons dat persoonlijk te zeggen? Het is een troost en een aansporing dat de Heere zich in Zijn Woord openbaart als een hoorder van de gebeden. Zij riepen tot den HEERE, en Hij verhoorde hen (Psalm 99:6b).

Van harte een gezegende zondag toegewenst!

09-10-2020 Besluit over nieuw advies overheid

Woensdagavond na de Bijbellezing hebben we als kerkenraad vergaderd over het nieuwe advies van de overheid. Bij alle broeders van de kerkenraad leefde de enorme teleurstelling over de gang van zaken. De pijn om weer terug te moeten naar een situatie waarin je slechts af en toe naar de kerk kunt, werd gedeeld en was voelbaar. Te merken was ook dat de preek uit Romeinen 8 op velen een diepe indruk had gemaakt. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Ook beproevingen, ook als dit wellicht onrechtvaardig aanvoelt. Buigen we dan en vragen we of de wil van de Heere mag geschieden of komt wat wij willen op de voorgrond te staan?

We willen daarom niet negeren wat de overheid zegt en wat er om ons heen gebeurt. We geloven niet dat het de zaak van de kerk en van de Heere goed zal doen als we adviezen en maatregelen van onze overheid negeren en onze eigen lijn trekken. We zijn daarom heel benieuwd wat het overleg van vrijdag met minister Grapperhaus gaat opleveren. Daarnaast willen we de formele weg bewandelen om bij de veiligheidsregio te vragen om ontheffing c.q. maatwerk. Op dit moment is dit overigens nog niet mogelijk, omdat er geen juridische basis is voor een ontheffing. Wellicht dat dit vrijdag of volgende week anders is. Voordat we besluiten over een definitief aantal bezoekers van de kerkdiensten, wachten we de ontwikkelingen tot zaterdag af. Een besluit hierover zal echter wel in lijn liggen met wat de overheid op dat moment adviseert of opdraagt.

Als kerkenraad roepen we op om (ook) in de gemeente om te zien naar elkaar. Er is in deze tijd veel eenzaamheid, in het bijzonder ook op de zondagen. Juist als dan de kerkgang wordt gemist is er zoveel stilte op zondag. Daarom vragen we iedereen: kijk om u/je heen in de wijk wie je wellicht op zondag kunt uitnodigen om samen naar de preek te luisteren.

Ook initiatieven waar op een andere locatie dan thuis met elkaar naar de preek geluisterd of gekeken wordt, zijn een goede mogelijkheid om elkaar als gemeente te ontmoeten. Bent u dit van plan, zorg dan ten allen tijde dat dit veilig en conform de RIVM richtlijnen kan plaatsvinden. We stellen het op prijs wanneer u een dergelijk initiatief doorgeeft aan uw wijkouderling.

De volgende zaken zijn concreet afgesproken:

  1. Het zingen in de diensten zal voorlopig met een klein groepje zangers worden gedaan. Voor de andere aanwezigen is neuriën toegestaan. Bij rouw- en trouwdiensten geldt dat - in beperkte mate - het voor de familie toegestaan is om ingetogen te zingen.
  2. Het verenigingsleven kan doorgang blijven vinden met uitzondering van de koren Vox Humana en Tehilim. Het besmettingsrisico bij koren lijkt hoger te zijn dan gemiddeld en om die reden is besloten om voorlopig van het repeteren af te zien. Het kinderkoor kan vooralsnog wel blijven repeteren.
  3. Er komt een mondkapjesplicht voor het lopen in het kerkgebouw. Dit geldt ook voor de verenigingen en catechisaties, uitgezonderd kinderen jongeren dan 12 jaar.
  4. De beperking van 30 personen voor bijeenkomsten van verenigingen en commissies blijft wel gelden. Jeugdverenigingen met leden onder de 16 jaar zijn hier van uitgesloten. Voor de JV Nehemia is besloten dat de MBO richtlijn van toepassing is. Het MBO kent een vergelijkbare situatie met leeftijden oplopend vanaf 16 jaar. De beperkingen van o.a. anderhalve meter afstand en 30 personen gaan daardoor ook voor hen gelden.
  5. De drie keer dienst zal alleen voortgezet worden als dit bijdraagt aan de doelstelling om iedereen één keer per zondag of per twee zondagen naar de kerk te kunnen laten gaan. Met 30 personen heeft dit nauwelijks toegevoegde waarde, maar met andere aantallen wellicht wel. Of dit voortgezet wordt zal dus uiterlijk zaterdag blijken.

We hopen en bidden dat deze moeilijke omstandigheden inderdaad mogen medewerken ten goede, zoals door onze predikant verwoord in de preek van afgelopen woensdag. Gebed is en blijft nodig voor de gemeente, ons land en de overheid. Gebed om steeds weer opnieuw ons vertrouwen op de Heere te stellen en het van Hem te verwachten. “Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is!” Jeremia 17: 7.

Terugkijken uitgezonden diensten

9 april 2020

Het blijkt dat er behoefte is om de uitgezonden diensten op een later tijdstip te kunnen bekijken.
Bijvoorbeeld vanwege diensten in de zorg of omdat samen de dienst volgen vanwege kleine kinderen niet altijd lukt op het geplande tijdstip.
Vanwege de privacy regels is het niet mogelijk om de diensten openbaar op het You Tube kanaal te laten staan.
Deze zijn nu wel te benaderen via het besloten gedeelte van deze website.
Op de pagina Preekarchief vindt u links naar de recente uitzendingen.
Het is niet de bedoeling dat deze links verspreid worden, ze zijn alleen bedoeld voor leden van onze gemeente.

Bankrekeningnummers collecte

maart 2020

De bankrekeningnummers om uw collecte aan over te maken zijn:
Voor de kerk: NL52ABNA0443300003 (tevens extra collecten)
Voor diaconie: NL30ABNA0443300011
Voor bouwfonds: NL16ABNA0443897298
Voor Zendingscommissie (busjes uitgang): NL74 RABO 016 110 46 65

Het verzoek is om één keer per maand de bedragen over te maken.
Bij voorbaat dank hiervoor!